Sunday, November 15, 2009

गजब छ बा !!!!!

ह्वाँले 'पक्राउ’ मात्र के भन्नुभाथ्यो,
मन्त्रीज्यूले 'पड्काउ’ सुन्नु भो क्यारे !
पड्काइ दिनुभो गालाँ ! उहा का कम
हुनुहुन्छ र मधेश को मंत्री पो ता !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment